Informace - školní rok 2015/2016

 

Ředitel školy: PaedDr. Pavel Petrnoušek konzultace po telefonické domluvě
Zástupkyně ředitele pro I. stupeň a školní družinu: Mgr. Jana Faltejsková konzultace po telefonické domluvě
Zástupce ředitele pro II. stupeň: Mgr. Petr Vaněk konzultace po telefonické domluvě
Výchovný poradce: Mgr. Jiřina Vojáčková konzultace po telefonické domluvě

   Název a fakturační adresa školy:

Základní škola, Praha 13,

Kuncova 1580

155 00 Praha 5 - Stodůlky

 

Telefony:

 

 

- ředitel

235 520 991

reditel (*) zskuncova.org

- hospodářka

737 168 162

hospodarka (*) zskuncova.org

- sekretariát

235 520 975, 235 520 976, 731 443 868

sekretariat (*) zskuncova.org

- školní družina

mobil 603 159 021

druzina (*) zskuncova.org

- školní jídelna

235 517 307

(i fax + záznamník)

jidelna (*) zskuncova.org

Prezentace školy:

http://www.zskuncova.org

 

Hlavní e-mail školy: info (*) zskuncova.org  

 

1.  Organizace školního roku 2015/2016

 

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku se koná 14. – 16. září 2015 v Jizbici pod Blaníkem.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015.

Ředitelské volno připadne na pondělí 26. října, úterý 27. října 2015 a pondělí 16. listopadu 2015.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna 2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.

Jarní prázdniny proběhnou od 29. února 2016 do 6. března 2016.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016.

Období školního vyučování  ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne ve čtvrtek 21. ledna 2016 od 13 do 18 hodin a v pátek 22. ledna 2016 od 13 do 17 hodin.

Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 25. listopadu 2015.

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku na Šumavě bude od 16. ledna do 23. ledna 2016.

LVK pro žáky 8. – 9. ročníku v Rakousku (zdokonalovací) bude 5. února – 11. února 2016

 

Podmínky přijímacího řízení na  střední školy ve školním roce 2015/2016:

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podávat dvě přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení (vzory tiskopisů jsou zveřejněny na www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory). Ředitel střední školy je povinen pro první kolo přijímacího řízení vyhlásit nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky. Uchazeč předloží vyplněnou přihlášku ke kontrole výchovné poradkyni a k podpisu ředitele základní školy nejpozději do pátku 26. února 2016.

Potvrzenou přihlášku základní školou odevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 15. března 2016. K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek.

 

2. Vzdělávací programy

Ve školním roce 2015/2016 se na naší základní škole vyučuje podle Školního vzdělávacího programu KUSTOD čj. 551/2007  (v 1. až 9. ročníku).

ŠVP ZV KUSTOD umožňuje žákům od 6. ročníku vybrat si rozšířenou výuku v různých předmětech, nejčastěji se zaměřením na matematiku a informatiku, cizí jazyky, tělesnou výchovu (specializace na míčové hry a judo) a výtvarnou výchovu.

 

3. Organizační náležitosti

Se všemi záležitostmi, které se týkají žáků, se rodiče obracejí na třídního učitele. (Formuláře ke stažení najdete na webových stránkách školy v sekci KE STAŽENÍ.)

Odchod z vyučování: Odchod z vyučování nebo nepřítomnost na odpoledním vyučování je nutné omluvit předem písemně nebo telefonicky. Uvolněné žáky si rodiče vyzvednou ve škole. Žáci mohou odejít sami pouze po předložení písemné žádosti zákonného zástupce o uvolnění.

Uvolňování žáků na více dní: Žáka uvolňuje z vážných důvodů na jeden nebo dva dny třídní učitel, na tři a více dní ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů doporučené třídním učitelem. Součástí žádosti musí být závazné prohlášení rodičů, že zajistí doučení zameškaného učiva.

Omlouvání žáků: o důvodu nepřítomnosti dítěte je třeba informovat třídního učitele do 3 dnů od počátku nepřítomnosti žáka, po příchodu doložit omluvenku nejpozději do 2 dnů v žákovské knížce.

Stížnosti: S problémy či stížnostmi, které nedokáže vyřešit třídní učitel, se obracejte vždy na ředitele školy, pak teprve na odbor školství ÚMČ Praha 13 popř. ČŠI.

 

4. Školní družina

 

Provoz školní družiny: 6:30 – 7:40 hod.               11:40 – 17:30 hod.

Měsíční poplatek 200,- Kč se platí bankovním převodem.

 

5. Školní jídelna

 

placení obědů: žáci 6 10 let → 25,- Kč, žáci 11 14 let → 27,- Kč, žáci starší 15 let→ 29,- Kč. Stravné se hradí bezhotovostně, a to buď převodem z bankovního účtu, nebo složenkou na účet ŠJ.  Platby jsou zálohové, tedy předem. Volba jídel: volí se den předem jedno ze tří nabízených jídel pomocí karty v označovacím strojku.

Odhlašování obědů: obědy je nutné odhlašovat osobně, telefonicky nebo pomocí karty nejpozději tentýž den ráno do 8:00 hod. Při absenci žáka lze odebrat oběd pouze první den, není-li žák odhlášen další dny ze školního stravování, musí rodič uhradit i režijní náklady.

6. Nabídka pro volný čas žáků – nepovinné předměty, kroužky

Nepovinné předměty : logopedie, dramatická výchova na I. stupni (2 oddělení)

Placené: Logopedie (pro 1. a 2. r.), Francouzský jazyk (4. – 5. roč.), Španělský jazyk (4. – 5. roč.), Německý jazyk (4. – 5. roč.), Hra na kytaru (začínající od 4. roč.), Hra na kytaru (pokročilí), Přípravné kurzy k přijímacímu řízení z Ma a Čj (9. r.), Výtvarně – řemeslný kroužek (I. st.), Volejbal (D 6. - 8. r.), Badminton (4. - 9. r.), Aerobik s prvky zumby (D II. st.), Fotbal (1. - 3. r. – H), Míčové hry (I. st.), Judo (1. - 9. r.), Všeználek, Taneční škola Ivy Langerové (1. – 9. r.), Moderní gymnastika (1. - 9. r.), Angličtina s rodilým mluvčím - Anglický klub (2. a 3. roč.), Anglická družina (pro žáky 1. roč.), Hra Go (3. – 9. roč.), Florbal na I. st., Florbal na II. st., Střelba, oddělení ZUŠ

7. Školská rada

Připomínky rodičů (s uvedením návrhu a kontaktní adresy, telefonu či faxu) adresujte předsedkyni pí  Mgr. Olze Borkovcové poštou na školní adresu. Můžete také využít třídního učitele, vedení školy, schránku u sekretariátu nebo školní emailovou adresu. Schůze rady proběhnou 19. října 2015, 25. ledna 2016 a 23. června 2016 od 17:00 h v ředitelně. Dobrovolný příspěvek pro každé pololetí školního roku 2015/2016 v jednotné výši Kč 200,- bude vybírán v říjnu a únoru (na podporu zájmové činnosti žáků a výchovně vzdělávacích úkolů). Za sourozence se vybírá ve třídě staršího. Přehled o využití darů bude vždy k pololetí k nahlédnutí na školské radě.

 8. Třídní schůzky:

vždy pondělí: 14. září 2015, 9. listopadu 2015, 11. ledna 2016, 11. dubna 2016, 30. května 2016

na I. stupni od 17:00 hod., na II. stupni od 17:30 hod.

Setkání třídních důvěrníků s ředitelem školy se koná vždy před třídními schůzkami od 16:15 hod.

Třídní schůzky s rodiči budoucích prvňáčků se uskuteční v pondělí 6. června 2016 od 16:30 hod.

9. Pedagogické rady:

1. září 2015, 9. listopadu 2015, 25. ledna 2016, 11. dubna 2016 a ve čtvrtek 23. června 2016